บุคคลสำคัญสมัยรัตนโกสินทร์

บุคคลสำคัญสมัยรัตนโกสินทร์

ประเทศไทยของเรานั้นเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เล่าสืบต่อกันมา ตลอดจนมีประวัติศาสตร์ที่น่าประทับใจมากมายหลายรูปแบบเกิดขึ้นเมื่อหลายร้อยปีก่อน ซึ่งหนึ่งในเรื่องราวที่น่าประทับใจนั้นคงไม่กล่าวถึงเรื่องราวของอาณาจักรรัตนโกสินทร์ไม่ได้ เนื่องจากรัตนโกสินทร์ถือเป็นอาณาจักรที่สี่ที่เกิดขึ้นในภายในประเทศไทย อีกทั้งยังมีบุคคลมากมายที่เป็นบุคคลสำคัญ ควรค่าแก่การระลึกถึง และควรค่าแก่การศึกษานำแต่ละท่านมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตอีกด้วย

1.พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับบ้านเมืองตลอดจนมีส่วนช่วยในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการปกครองของชาติไทยหลากหลายด้าน​ อาทิ​ การปรับเปลี่ยนรูปแบบกฎหมายให้สอดคล้องกับยุคสมัยมากยิ่งขึ้น เช่น  กฎหมายตราสามดวง และพระองค์ยังทรงส่งเสริมวัฒนธรรมของชาติไทยอีกด้วย โดยเฉพาะด้านวรรณกรรมบทละคร เช่น รามเกียรติ์, อุณรุท, ดาหลัง และอิเหนา เป็นต้น 

2.พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงมีความโดดเด่นในเรื่องของการทำสนธิสัญญาว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนเอกอัครราชทูตของประเทศอังกฤษให้ล้มเลิกระบบการค้าแบบผูกขาดเป็นการค้าแบบเสรี อีกทั้งพระองค์ยังทรงปรับปรุงระบบรักษาความมั่นคงภายในประเทศผ่านการฝึกทหารรูปแบบใหม่ตามแบบตะวันตกอีกด้วย 

3.พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เพื่อให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้ามีความทัดเทียมเท่ากับประเทศอื่น ๆ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงปกครองตามรูปแบบตะวันตก โดยแยกการปกครองออกเป็นสามส่วนด้วยกันคือ ระบบการปกครองแบบส่วนกลาง ระบบการปกครองส่วนภูมิภาค และระบบการปกครองส่วนท้องถิ่น และยังคงใช้มาจนถึงปัจจุบัน

4.สมเด็จเจ้าพระยา บรมมหาศรีสุริยวงศ์

สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ พระองค์กับพระบิดาได้ร่วมกันช่วยเหลือสนับสนุนให้มิชชันนารีที่เข้ามายังประเทศไทยในช่วงสมัยรัชกาลที่ 3 ได้เผยแพร่วิชาความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้กับประชาชน แม้พระองค์จะพ้นจากตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแผ่นดินแล้ว พระองค์ก็ยังคงดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาราชการแผ่นดินเรื่อยมาจนถึงแก่พิราลัย

5.กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ  

กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ พระองค์ทรงเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกและปรับเปลี่ยนระบบบัญชีการคลังให้เป็นระบบระเบียบมากขึ้น เพื่อลดการรั่วไหลของเงินแผ่นดิน อีกทั้งพระองค์ยังทรงปฏิรูปหอรัษฎากรพิพัฒน์ให้กลายเป็นกระทรวงการคลังแห่งแรก และทรงก่อตั้งสำนักงานตรวจบัญชีแผ่นดินเพื่อตรวจงานบัญชีแผ่นดินอย่างเป็นระบบระเบียบนับแต่นั้นมา

นี่เป็นเพียงภารกิจบางส่วนที่บุคคลสำคัญดังกล่าวข้างต้นได้ริเริ่มและพัฒนาระบบต่าง ๆ ขึ้นมาในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ ซึ่งเราสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติของแต่ละท่านได้อีกหลากหลายแง่มุม เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเรา และเรียนรู้ความเป็นมาเป็นไปที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน