คุณแม่มือใหม่รู้ไหม ฝากครรภ์สำคัญอย่างไร

การฝากครรภ์มีประโยชน์ในหลากหลายด้าน

การฝากครรภ์เป็นสิ่งที่จะช่วยให้การดูแลสุขภาพของแม่และเด็กในระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอดดียิ่งขึ้น ในปัจจุบันมีทั้งโรงพยาบาลเอกชนและรัฐบาลที่มีบริการด้วยเครื่องตรวจสมัยใหม่และแผนกที่ดูแลสุขภาพแม่และเด็กโดยเฉพาะ หากมีความผิดปกติใด ๆ ก็จะได้ทำการดูแลรักษาตั้งแต่เนิ่น ๆ

การฝากครรภ์มีประโยชน์ในหลากหลายด้าน ดังต่อไปนี้

1. ทำให้คุณแม่ได้รู้อายุครรภ์ตัวเอง เพื่อวางแผนการระยะเวลาการคลอดได้ดียิ่งขึ้น โดยทั่วไปจะตั้งครภ์ 38 สัปดาห์ การรู้กำหนดคลอดจะทำให้เตรียมตัวของใช้ต่าง ๆ การบริหารเวลา เตรียมลางาน เพิ่มการออมเงินได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น

2. ช่วยในการสังเกตความผิดปกติของลูกตั้งแต่เนิ่น ๆ การฝากครรภ์ทุกครั้งจะมีการตรวจอัลตราซาวด์ เจาะเลือดเพื่อหาระดับฮอร์โมน หรือวัดระดับน้ำตาลในเลือด เพื่อหาความเสี่ยงต่อภาวะเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์ หรือภาวะครรภ์เป็นพิษ ที่อาจแท้งลูกได้ นอกจากนี้ ยังมีการตรวจสุขภาพด้านอื่น ๆ ที่จะทำให้พบความผิดปกติของลูกได้เร็ว เพื่อการรักษาตั้งแต่เนิ่น ๆ ด้วย

3. ช่วยในการเตรียมฉีดวัคซีนต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อสุขภาพและพัฒนาการเด็ก ซึ่งหากเป็นผู้หญิงทั่วไปไม่ได้ตั้งครรภ์ก็ไม่มีความเสี่ยง แต่หากตั้งครรภ์ ก็จะเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสหลายชนิด เช่น ไวรัสตับอักเสบบี หัดเยอรมัน ไข้หวัดใหญ่ ฯลฯ อาจทำให้เด็กพิการ หรือเป็นโรคอันตรายร้ายแรงในระยะยาวหลังคลอดได้ การฝากครรภ์ จะทำให้แพทย์ได้ให้วัคซีนเพื่อดูแลสุขภาพแม่และเด็กได้ตามกำหนดเวลาที่เหมาะสม

4. ช่วยในการสังเกตพัฒนาการของเด็กทารก หากมีโรคบางอย่างก็อาจพบได้ตั้งแต่ในครรภ์ เช่น ความผิดปกติของอัตราการเต้นหัวใจ จากปัญหาลิ้นหัวใจรั่ว หรือ หากมีการตั้งครรภ์แฝดที่มีบางอวัยวะติดกัน แพทย์จะได้ทำการวิเคราะห์หาทางออกที่ดีที่สุดโดยเร็ว เช่น การผ่าตัดด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ เป็นต้น

5. ช่วยให้แม่ที่ตั้งครรรภ์ใส่ใจการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประจำวันที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเด็ก โดยจะมีผู้ให้คำแนะนำใกล้ชิด คือ แพทย์ที่ฝากครรภ์ เช่น งดสูบบุหรี่ หยุดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮออล์ ฯลฯ

การฝากครรภ์นั้น ไม่ว่าจะเป็นที่รัฐบาลหรือเอกชนต่างก็ให้ประโยชน์แก่ทุกครอบครัว ในเบื้องต้นสามารถที่จะฝากครรภ์กับโรงพยาบาลที่ใช้สิทธิ์บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) หรือหลักหรือประกันสังคม เพื่อลดค่าใช้จ่าย แต่หากต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เช่น กรณีที่มีปัญหาครรภ์เป็นพิษ ก็อาจย้ายไปโรงพยาบาลที่มีอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทันสมัยมากขึ้นคุณแม่มือใหม่รู้ไหม ฝากครรภ์สำคัญอย่างไร

การฝากครรภ์ตั้งแต่เนิ่น ๆ จะทำให้มีการบันทึกประวัติไว้ในระบบสาธารณสุขของไทย ทำให้สามารถตรวจสอบประวัติการตรวจสุขภาพของแม่และเด็กย้อนหลังได้รวดเร็วและถูกต้อง

ดังนั้น เมื่อมีภาวะประจำเดือนขาดหรือเลื่อนไปหลายสัปดาห์ ผู้หญิงทุกคนที่มีความเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ์ จึงควรตรวจหาภาวะตั้งครรภ์ หากได้ผลบวกจะได้ทำการฝากครรภ์โดยเร็ว เพื่อให้แพทย์ได้ช่วยดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสมต่อไป